Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Армения от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. (представена от Комисията)