TITJUR Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2011. # Eurallumina SpA proti Európskej komisii. # Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Štátna pomoc - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti. # Vec T-207/07 R. Eurallumina/Komisia