Štátna pomoc – Belgicko — Štátna pomoc SA.38393 (2016/C) (ex 2015/E) – Zdaňovanie prístavov v Belgicku — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únieText s významom pre EHP$