Valstybės pagalba – Belgija. Valstybės pagalba SA.38393 (2016/C) (ex 2015/E) – Uostų apmokestinimas Belgijoje — Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalįTekstas svarbus EEE$