Директива 92/102/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1992 година относно идентификацията и регистрацията на животните