/* */

Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията от 12 август 2003 година за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота, определена в глава III на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета