Дело C-183/06: Решение на Съда (пети състав) от 15 февруари 2007 г. (искане за преюдициално заключение от Finanzgericht München — Германия) — Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg (Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Позиция 8529 — Подпозиция 8529 90 40 — Клавиатурна мембрана за мобилен телефон)