Писмен въпрос P-4665/09, зададен от Corien Wortmann-Kool (PPE) на Комисията. Прилагане на директивите относно смекчаване на упражняването на правото на възстановяване на ДДС в съответствие с Директива 2008/8/ЕО