Zaak F-61/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 24 april 2008 — Dalmasso/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Aanwerving — Indeling in functiegroepen — Verzoek om herziening van bij aanwerving vastgestelde indeling en bezoldiging — Voormalig hulpfunctionaris aangeworven als arbeidscontractant — Artikel 3 bis en artikel 80, leden 2 en 3, RAP — Taken die onder verschillende functiegroepen vallen — Gelijke behandeling — Beroep ongegrond)