Дело F-61/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 април 2008 г.  — Dalmasso/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Назначаване — Класиране във функционална група — Искане за преразглеждане на класирането и на заплатата, определени при назначаването — Бивш служител със спомагателни функции, назначен като договорно нает служител — Член 3а и член 80, параграфи 2 и 3 от УРДС — Служебни задължения, спадащи към различни функционални групи — Равно третиране — Неоснователна жалба)