Priekšlikums Padomes lēmums, ar ko groza priekšlikumu padomes Lemumam par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (Iesniegusi Komisija)