2007/587/ЕО: Решение на Комисията от 24 август 2007 година относно финансова помощ от Общността за спешни мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2006 и 2007 г. (нотифицирано под номер C(2007) 3957)