Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD)