Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας στο Δουβλίνο, Ιρλανδία (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2019/20046