Писмен въпрос E-2238/10, зададен от Sergio Gaetano Cofferati (S&D) и Pier Antonio Panzeri (S&D) на Комисията. Затварянето на предприятието Maflow в Тредзано (Милано)