Писмен въпрос E-010483/11 Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията. Незаконен трафик на кучета в Италия