Поправка на Регламент (EС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 година за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ L 224, 31.8.2017 г.)