Писмен въпрос E-5903/09, зададен от Gabriel Mato Adrover (PPE) на Комисията. Повишение на преференциалната квота за домати