2008/325/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 18 април 2008 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет