Регламент (ЕО) № 289/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 1301/2006 за установяване на общи правила за прилагане на тарифни квоти за вноса на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос, поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз