Писмен въпрос E-5506/08 зададен от Monica Frassoni (Verts/ALE) на Комисията. Неравностойно третиране на работници от различни националности