Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ