Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) Текст от значение за ЕИП