/* */

Писмен въпрос P-008444/11 Christian Engström (Verts/ALE) до Комисията. Термина „безпристрастни процедури“ в окончателния текст на АCTA