Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Устойчиво производство на електроенергия от изкопаеми горива: към постигане на почти нулеви емисии от въглищата след 2020 г. COM(2006) 843 окончателен