Писмен въпрос E-3404/08, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Защита на бадемовите дървета по време на цъфтеж