2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/609, kuriuo dėl afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimo naudojimo, kiaulių vežimo priede išvardytomis sritimis ir sprendimo taikymo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2739) (Tekstas svarbus EEE.)