2012/351/ЕС: Решение № 42/2012 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 20 юни 2012 за включване на орган по оценка на съответствието в Секторното приложение по електромагнитна съвместимост