Писмен въпрос E-6309/09, зададен от Konstantinos Poupakis (PPE) на Комисията. Защита на правата на работниците при преструктуриране на предприятия