Писмен въпрос E-0032/10, зададен от Jens Geier (S&D) на Комисията. Директива 2006/25/ЕО относно изкуствени оптични лъчения