Становище относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Искане, отправено от възлагащ орган