PROPCELEX Директива на Съвета от 6 април 1976 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно спирачните устройства на селскостопанските или горските колесни трактори