Дело C-226/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 8 май 2014 г.  — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.