Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права върху търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Samois-S/Seine“ ) Текст от значение за ЕИП