Статистика за продукти за растителна защита ***II Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за продукти за растителна защита (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))