Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Съюза — Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии Текст от значение за ЕИП