Писмен въпрос E-000153/11 Herbert Reul (PPE) до Комисията. Съвместимост на подпомагането на използването на възобновяеми енергийни източници с Рамковата директива за водите (РДВ) — актуална политика в някои държави-членки