2010/173/ЕС: Решение на Комисията от 22 март 2010 година за изменение на Решение 2008/457/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение 2007/435/ЕО на Съвета, с което се създава Европейски фонд за интеграция на гражданите на трети страни за периода 2007—2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 1713)