Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5323 — HMC/HAII) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП