Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП