Заключение по съединени дела на генералния адвокат Roemer представено на11 март 1970 г.