Zoznam colných úradov oprávnených vydávať vývozné licencie na tovar kultúrneho charakteru zverejnený v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009