Κατάλογος αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου