ЗаконодателнарезолюциянаЕвропейскияпарламентот 13 ноември 2007 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Украйна (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))