Решение на Комисията от 21/03/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4554 - BERKSHIRE HATHAWAY / TTI) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)