Резюме на решение на Комисията от 20 декември 2012 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския Съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/D2/39.654 — Reuters Instrument Codes (RICs) (нотифицирано под номер C(2012) 9635) текст от значение за ЕИП