Генерална дирекция Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности — обява за свободно работно място за поста Директор (степен AD 14) в Брюксел — дирекция А — ЕСФ, наблюдение на съответните национални политики I, координация (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2009/10187