Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6833 — Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited) текст от значение за ЕИП