Дело T-131/07: Решение на Общия съд от 13 септември 2010 г. — Mohr & Sohn/Комисия (Вътрешно корабоплаване — Капацитет на флотите на Общността — Условия за въвеждане в експлоатация на нови плавателни съдове (правило „старо за ново“ ) — Решение на Комисията за отказ да се приложи изключването, предвидено за специализираните плавателни съдове — Член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 718/1999)