Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския Парламент и до Европейската Сметна Палата - Годишен доклад относно финансовото управление на 6-ия до 9-ия европейски фондове за развитие (ЕФР) през 2006 г.